Generelle vilkår for NORRIQ

Download in english  Download på dansk

1. Anvendelsesområde
1.1 Disse generelle vilkår (”Generelle Vilkår”) udgør en integreret del af det samlede aftalegrundlag mellem Leverandøren og Kunden, og gælder således for enhver aftale indgået mellem Parterne og uanset på hvilket grundlag.

2. Definitioner
De nedenfor angivne definerede udtryk og begreber finder anvendelse for disse Generelle Vilkår og enhver aftale indgået mellem Parterne som inkorporerer eller på anden vis integrerer eller direkte eller indirekte henviser til disse Generelle Vilkår:
”Kunden” betyder en juridisk eller fysisk person, som har indgået en aftale med Leverandøren om Leverandørens levering af Ydelser, og uanset på hvilket grundlag denne aftale er indgået.
”Leverandøren” betyder NORRIQ Danmark A/S.
”Generelle Vilkår” betyder disse generelle vilkår som er gældende for alle Leverandørens Ydelser og uanset på hvilket grundlag Parterne har aftalt, at Ydelserne skal leveres. Disse generelle vilkår kan til enhver tid opdateres og ændres af Leverandøren ved meddelelse til Kunden.
”Part” betyder Leverandøren eller Kunden.
”Parterne” betyder Leverandøren og Kunden.
”Ydelser(ne)” betyder alle ydelser, som udtrykkeligt er specificeret, og som Leverandøren derfor skal levere til Kunden i henhold til en mellem Parterne indgået aftale herunder hardware, software, konsulentydelser, vedligeholdelse, support eller andre ydelser.

3. Ydelser
3.1 Leverandøren skal levere Ydelserne til Kunden i overensstemmelse med disse Generelle Vilkår, idet levering dog altid sker under forudsætning af Kundens betaling af samtlige vederlag, gebyrer, omkostninger og udgifter således som disse forfalder til betaling.
3.2 Leverandøren er alene ansvarlig for egne Ydelser og dermed ikke for andre Ydelser herunder opgaver eller forpligtelser, som ikke udtrykkeligt og skriftligt er beskrevet i en aftale mellem Leverandøren og Kunden. Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for Ydelser, opgaver eller forpligtelser, der helt eller delvist leveres eller skal opfyldes af Kunden, Kundens andre kontrahenter og/eller tredjemand.
4. Tilbud og ordreafgivelse
4.1 Et af Leverandøren til Kunden fremsendt tilbud om levering af Ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder.


5. Kundens medvirken
5.1 Leverandørens levering af Ydelserne er betinget af Kundens aktive medvirken. Kunden er herunder forpligtet til at (i) informere Leverandøren om alle forhold af betydning for leveringen af Ydelserne, (ii) bidrage til planlægningen af arbejdet og (iii) stille kvalificerede interne ressourcer til rådighed i det omfang, Leverandøren skønner det nødvendigt, for at Ydelserne kan leveres som aftalt.
5.2 I det omfang Leverandøren finder det nødvendigt, skal Kunden for egen regning sørge for, at Leverandørens konsulenter har adgang til Kundens it-installationer, software og databaser i forbindelse med leveringen af Ydelserne. Desuden skal Kunden stille nødvendige og passende it-arbejdspladser til rådighed for konsulenterne i Kundens lokaler, hvor Ydelserne skal leveres.
5.3 I tilfælde af at Kunden ikke medvirker eller på anden vis ikke opfylder sine forpligtelser og dette medfører, at Leverandøren ikke kan opfylde sine forpligtelser og/eller påføres tab eller meromkostninger, er Leverandøren berettiget til kompensation herfor, herunder som følge af eventuelle ubeskæftigede konsulenter hos Leverandøren som ikke umiddelbart kan beskæftiges med andre indtægtsgivende opgaver.

6. Vederlag, udgifter og omkostninger
6.1 Samtlige priser og beløb angivet af Leverandøren er udelukkende estimater og skal under ingen omstændigheder anses for bindende for Leverandøren, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.
6.2 Konsulentydelser faktureres pr. påbegyndte ½ time, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende timepris i henhold til Leverandørens Prisliste.
6.3 Leverandørens Ydelser leveres inden for normal arbejdstid (dvs. mellem kl. 8.00 og kl. 16.30 mandag til torsdag – og fredag mellem kl. 8.00 og kl. 16.00).
6.4 Hvis Ydelserne leveres uden for normal arbejdstid, er Leverandøren berettiget til et tillæg på 50 % de første 3 timer på hverdage og efterfølgende med et tillæg på 100 %. På lørdage, søndage og helligdage tillægges 100 % fra og med arbejdets påbegyndelse.
6.5 Udgifter til rejser, overnatning, ophold og forplejning i øvrigt i forbindelse med levering af Ydelserne vil blive faktureret på baggrund af Leverandørens faktiske afholdte omkostninger.
6.6 Tid medgået til transport afregnes til på basis af afstanden mellem Kunden og Leverandørens nærmeste kontor, der har tilknyttet den kompetence der skal leveres. Såfremt der er aftalt anvendelse af navngivne konsulenter fra andre lokationer fastsættes prisen for transport på basis af afstanden mellem Kunden og det arbejdssted, som konsulenten primært er tilknyttet. Transportpriser fremgår af Leverandørens Prisliste.
6.7 Leverandøren er berettiget til at indeksregulere de for enhver allerede indgået aftale gældende timepriser én gang årligt pr. den 1. januar, gældende for det pågældende kalenderår. Reguleringen sker på basis af den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for It- og informationstjenester. Reguleringen foretages med den procentvise ændring, som det omhandlede lønindeks er undergået fra første kvartal det foregående år i forhold til nævnte lønindeks i første kvartal i det år, der ligger forud for det forudgående år - dog min. 2%.
6.8 Sker der ændringer i Leverandørens aftaler med tredjemand, eksempelvis hardware- og softwareproducenter, forbeholder Leverandøren sig under alle omstændigheder retten til at foretage en forholdsmæssig regulering af de aftalte vederlag for Ydelser (ex hardware og softwarelicenser), som Leverandøren anskaffer fra tredjemand således, at Leverandøren stilles som om sådanne ændringer i Leverandørens aftaler med tredjemand ikke var sket.

7. Ændring af Ydelser
7.1 Anmodninger om ændringer skal behandles i overensstemmelse med de i dette pkt. 7 angivne procedurer.
7.2 Hvis en Part anmoder om en ændring, udarbejder Leverandøren et udkast til ændringsforslag.
7.3 Ændringsforslaget skal indeholde: (i) en beskrivelse af ændringen af Ydelserne, herunder ekstraarbejder, som eventuelt skal leveres, (ii) en angivelse af konsekvenserne af ændringen i forhold til Ydelserne, (iii) de skønnede vederlagsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af ændringen af Ydelserne; (iv) det skønnede tidsforbrug forbundet med ændringen, og (v) konsekvenserne i forhold til gældende tidsplaner.
7.4 Hvis Kunden efter at have modtaget et ændringsforslag kan acceptere dette, skal Kunden give Leverandøren meddelelse herom senest 5 kalenderdage efter modtagelse af ændringsforslaget ved at underskrive og returnere dette til Leverandøren. Såfremt Leverandøren modtager ændringsforslaget underskrevet af Kunden senest 5 kalenderdage efter Kundens modtagelse skal ændringen anses for accepteret af Parterne.
7.5 Ingen af Parterne er forpligtet til at acceptere ændringsforslag.
7.6 Hvis Kunden afviser en af Leverandøren i et ændringsforslag foreslået ændring, anerkender og accepterer Kunden, at sådan afvisning af en af Leverandøren foreslået ændring, kan have negativ indvirkning på Ydelserne, herunder Kundens evne til at anvende Ydelserne som forudsat.
7.7 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for Leverandørens udarbejdelse af ændringsforslag og deltagelse i drøftelser og forhandlinger herom baseret på medgået tid.

8. Fakturering og betaling
8.1 Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms, andre skatter og afgifter samt forsendelses- og håndteringsudgifter.
8.2 Leverandøren fakturerer Kunden ved levering af Ydelserne.
8.3 Konsulentydelser faktureres hver 14. dag, på baggrund af medgået tid.
8.4 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Leverandøren, faktureres tidsforbrug i forbindelse med udpakning, opsætning, installation etc. af hardware, software eller andet udstyr som konsulentydelser.
8.5 Betalingsbetingelser er fakturadato plus 14 kalenderdage. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,75 % pr. måned. Leverandøren er herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde Ydelserne eller dele heraf i tilfælde af forsinket eller manglende betaling.
8.6 Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal meddeles Leverandøren inden 5 kalenderdage efter fakturadato. I modsat fald anses fakturaen, som godkendt af Kunden.

9. Afprøvning af Ydelserne
9.1 Kunden er forpligtet til at besigtige og afprøve leverede Ydelser hurtigst muligt efter levering og skriftligt godkende sådanne Ydelser eller meddele Leverandøren, at Kunden ikke kan godkende Ydelsen eller leverede del-Ydelser. Såfremt Kunden ikke senest inden 5 kalenderdage efter levering af Ydelsen eller en del-Ydelse har gjort skriftlig og begrundet indsigelse over for Leverandøren anses Ydelsen eller den leverede del-Ydelse for godkendt af Kunden.
9.2 Ved Kundens ibrugtagning af Ydelserne, herunder eventuelle dele af Ydelserne, anses Kunden under alle omstændigheder for at have godkendt Ydelserne, herunder eventuelle del-Ydelser, pr. den dato, hvor Kunden begynder at bruge Ydelserne eller del-Ydelser.

10. Risikoens overgang
10.1 Ejendomsretten til Ydelserne overgår fra Leverandøren til Kunden ved levering af Ydelserne, med forbehold for Kundens fulde og endelige betaling af ethvert udestående beløb til Leverandøren, og med forbehold af de i pkt. 14 angivne bestemmelser vedrørende Immaterielle Rettigheder. Intet i dette pkt. 10 eller nogen andre bestemmelser skal således fortolkes som udgørende en direkte eller indirekte overdragelse af ejerskab til nogen immaterielle rettigheder fra Leverandøren eller tredjemand.
11. Konsulenter
11.1 Leverandøren er berettiget til efter eget skøn og på ethvert tidspunkt i forbindelse med levering af Ydelser at udskifte en hvilken som helst af sine konsulenter med andre kvalificerede konsulenter. Sådan udskiftning af konsulenter kan ske uden Kundens samtykke.

12. Underleverandører
12.1 Leverandøren er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Med de begrænsninger der følger af disse Generelle Vilkår er Leverandøren ansvarlig for sine underleverandører på samme vilkår, som hvis Leverandøren havde leveret Ydelserne selv.

13. Garantier
13.1 Parterne indestår for at de (i) har fuld kompetence og autoritet til at indgå og opfylde indgåede aftaler og (ii) vil opfylde deres respektive forpligtelser i overensstemmelse med god it-skik.
13.2 Hvis Ydelserne omfatter produkter, udstyr og software udviklet, fremstillet og/eller erhvervet af Leverandøren fra en tredjemand, vil sådanne dele af Ydelserne være omfattet af den garanti, som måtte være givet af den pågældende tredjemand, herunder ansvarsbegrænsninger og – fraskrivelser. Leverandøren giver ikke nogen yderligere garanti for så vidt angår disse dele af Ydelserne.
13.3 Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at Ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde Kundens behov, krav og forventninger.
13.4 Risikoen for tab ved Ydelsernes hændelige forringelse eller undergang overgår fra Leverandøren til Kunden ved levering af Ydelserne, herunder dele heraf, til Kunden.

14. Immaterielle rettigheder
14.1 Alle immaterielle rettigheder til Ydelserne tilhører alene Leverandøren, dennes underleverandører eller tredjemand.
14.2 Med forbehold for Kundens endelige og effektive betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, erhverver Kunden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, vederlagsfri og uoverdragelig (herunder ved sublicensering), licens til at gøre brug af de af Kunden godkendte Ydelser til Kundens egne interne forretningsmæssige formål med de yderligere begrænsninger, som følger af pkt. 14.3 nedenfor.
14.3 Der gælder separate vilkår for Kundens anvendelse af Ydelserne, i det omfang at de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til Ydelserne tilhører tredjemand (fx tredjemandssoftware og/eller -hardware) eller er software ejet af Leverandøren, for hvilken Leverandøren har fastsat eller fastsætter særskilte licensvilkår. I sådanne tilfælde erhverver Kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne Ydelser i henhold til de af tredjemand eller Leverandøren til enhver tid fastsatte separate vilkår og betingelser, herunder licensvilkår for software ejet af tredjemand eller Leverandøren.
14.4 Leverandøren er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som Leverandøren opnår i forbindelse med levering af Ydelserne. Leverandøren er således i relation til tredjemand berettiget til at udvikle, fremstille, levere og forhandle identiske eller lignende Ydelser.

15. Overdragelse
15.1 Hverken Leverandøren eller Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset det foranstående er Leverandøren dog berettiget til uden Kundens samtykke helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til (i) Leverandørens til enhver tid værende koncernforbundne selskaber, (ii) til tredjemand, som køber alle eller væsentlige dele af Leverandørens aktiver og/eller (iii) i forbindelse med en fusion, spaltning eller en hel eller delvis overtagelse af Leverandøren.

16. Forsinkelser og mangler
16.1 Der foreligger en forsinkelse, såfremt ikke leveres i overensstemmelse med de leveringstidspunkter, der udtrykkeligt er skriftligt aftalt, og forsinkelsen alene kan tilskrives Leverandøren.
16.2 Såfremt der ikke er fastsat specifikke leveringstidspunkter, er alle leveringstider vejledende, og Leverandøren påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af sådanne vejledende leveringstider.
16.3 Der foreligger en mangel, såfremt Ydelserne ikke i det væsentlige opfylder de skriftligt aftalte funktionelle krav til Ydelserne, og dette alene kan tilskrives leverandøren.
16.4 Kunden er forpligtet til at begrænse eventuelle tab, som Kunden måtte kunne lide som følge af sådan forsinkelser eller mangler.
16.5 Leverandørens anticiperede misligholdelse berettiger ikke Kunden til at gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende.
16.6 Leverandøren er efter eget valg berettiget til at (i) foretage afhjælpning, (ii) foretage om levering, (iii) yde et forholdsmæssigt afslag og/eller (iv) betale en rimelig kompensation til Kunden. Herudover gælder, at kun såfremt den af Leverandøren leverede ydelse er mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af Kunden ved levering, kan Kunden efterfølgende påberåbe sig manglen. Reklamation skal ske skriftligt straks manglen opdages, dog senest 3 måneder efter levering af ydelsen.
16.7 Misligholdelsesbeføjelserne angivet i disse Generelle Vilkår udgør Kundens eneste misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler ved Ydelserne.

17. Varighed og opsigelse/ophævelse
17.1 Aftaler indgået mellem Leverandøren og Kunden forbliver i kraft, indtil de opsiges eller ophæves af Leverandøren eller Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i henhold til de i dette pkt. 17 fastsatte bestemmelser eller som specifikt og skriftligt aftalt mellem Parterne i en separat aftale.
17.2 Aftaler mellem Leverandøren og Kunden kan opsiges af Leverandøren med 30 dages skriftligt varsel og af Kunden med 90 dages skriftligt varsel, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.
17.3 Kunden skal betale alle vederlag for Ydelser, der er leveret, og udgifter, der er påløbet i henhold til en aftale med Leverandøren, frem til den opsagte aftales ophør og uanset årsagen til ophør.
17.4 En Part kan ophæve en aftale, som følge af den anden Parts væsentlig misligholdelse, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part. Kundens forsinkede betaling med mere end 10 dage efter forfaldsdato i henhold til faktura udgør til enhver tid en væsentlig misligholdelse, der berettiger Leverandøren til at ophæve aftalen.

18. Ansvarsbegrænsning
18.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Generelle Vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.
18.2 Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, hvilket gælder uanset om det er Leverandøren, Kunden eller en tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader. Kundens manglende betaling af vederlag anses dog altid som et erstatningsberettiget og direkte tab.
18.3 Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold til aftaler indgået mellem Leverandøren og Kunden, såfremt disse helt eller delvist skyldes (i) Kundens uagtsomhed eller misligholdelse af disse Generelle Vilkår og/eller Parternes aftaler i øvrigt, (ii) Kundens øvrige leverandører eller anden tredjemand, som er forbundet med Kunden, (iii) Kundens brug af Ydelserne på en anden måde end forudsat, (iv) vira, hacking, trojanske heste, spyware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end Leverandøren, (v) hændelige begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, og (vi) tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Kunden eller til fordel for Kunden.
18.4 Leverandørens samlede ansvar for krav i henhold til en aftale, herunder erstatning, bod og/eller tilbagebetaling af betalte vederlag, er endvidere beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag, som Kunden har betalt for de Ydelser, der ikke er leveret i overensstemmelse med en given aftale. Kunden kan ikke gøre nogen krav gældende for så vidt angår de dele af Ydelserne, som i henhold til en aftale er udført i overensstemmelse med denne aftale.
18.5 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder uanset grundlaget herfor og omfatter krav baseret på uagtsomme handlinger (såvel simpel som grov uagtsomhed), objektivt ansvar, garantibrud, bod, konventionalbod og/eller pønal begrundet erstatning.
18.6 Hvis Ydelserne omfatter software, hardware og/eller andet udstyr udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra tredjemand, vil de ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, som er fastsat af en sådan tredjemand, være gældende for disse dele af Ydelserne. Sådanne ansvarsbegrænsninger og – fraskrivelser vil gælde i tillæg til de i disse Generelle Vilkår fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.
18.7 Hvis Leverandørens Ydelse helt eller delvist har karakter af konsulentleje, insourcing af ressourcer, bodyshopping el. lign. har Leverandøren ingen resultatforpligtelse, men skal alene påse, at konsulenten har de aftalte generelle kompetencer. Leverandøren er således uden ansvar for konsulentens handlinger eller undladelser, og er således ikke ansvarlig for evt. fejl, mangler og følgeskader relateret til konsulentens arbejde, der påføres Kunden eller tredjemand.

19. Produktansvar
19.1 Leverandøren hæfter for produktansvar i medfør af dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog med respekt af de i pkt. 18 angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser. Endvidere kan Leverandørens samlede ansvar for alle krav vedrørende produktansvar i henhold til en aftale aldrig overstige det samlede vederlag, som Kunden har betalt for de Ydelser, der har medført produktansvar eller kr. 100.000, alt efter hvilket beløb er lavest i henhold til den givne aftale.
19.2 I det omfang Leverandøren måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs for beløb betalt til en sådan tredjemand der overstiger de i pkt. 18 og dette pkt. 19 fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

20. Force majeure
20.1 Ingen af Parterne kan holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser (dog undtaget betaling af vederlag) der er forårsaget af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, oprør, generalstrejke, brand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leveringsproblemer hos underleverandører, langtidssygdom hos nøglekonsulenter, omfattende virus eller tilfælde af force majeure hos underleverandører.
20.2 I tilfælde af force majeure skal den berørte Part hurtigst muligt informere den anden Part om force majeure-situationen. Hvis force majeure-situation har varet længere end 60 kalenderdage, kan hver Part vælge at opsige aftalen, som er berørt af force majeure-situationen med øjeblikkelig virkning.

21. Fortrolighed
21.1 En Part, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af Ydelserne. En Part må ikke videregive fortrolige oplysninger, som denne har modtaget, til andre juridiske eller fysiske personer end den pågældende Parts medarbejdere, konsulenter, rådgivere og repræsentanter, som er involveret i leveringen af Ydelserne.
21.2 Uanset om andet er angivet i dette pkt. 21, omfatter fortrolige oplysninger ikke oplysninger, som (i) allerede er offentliggjort, uden at der foreligger et brud på denne fortrolighedsforpligtelse, (ii) er modtaget fra en uafhængig tredjemand, uden at der foreligger et brud på en fortrolighedsforpligtelse, eller (iii) den modtagende Part kan påvise, at denne selv har udviklet oplysningerne forud for videregivelsen.
21.3 Uanset om andet er angivet i dette pkt. 21, finder fortrolighedsforpligtelserne ikke anvendelse, i det omfang Parten er eller bliver pålagt at videregive fortrolige oplysninger (i) ved en endelig retsafgørelse afsagt af en kompetent domstol eller (ii) i henhold til loven, idet det bemærkes, at såfremt det er muligt, skal Parten først meddele den anden Part om denne forpligtelse og derefter på anmodning tillade den anden Part at fremsætte indsigelser mod denne forpligtelse, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt. Uanset ovenstående er en Part i forbindelse med videregivelse forpligtet til uden unødigt ophold at give den anden Part meddelelse om sådan videregivelse.
21.4 Opsigelse eller ophævelse af en aftale skal ikke på nogen måde berøre en Parts fortrolighedsforpligtelse eller begrænsede brug af fortrolige oplysninger modtaget fra den anden Part som anført heri.
21.5 Parterne er hver især ud over alle øvrige forpligtelser anført i dette pkt. 21 forpligtet til at træffe sådanne tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, som måtte være nødvendige med henblik på beskyttelse af fortrolige oplysninger mod uautoriseret adgang, videregivelse, brug og/eller uretmæssig tilegnelse.
21.6 Parterne er forpligtet til straks at meddele den anden Part om enhver uautoriseret adgang, brug, kopiering eller videregivelse af fortrolige oplysninger, som en Part måtte blive opmærksom på, og skal bestræbe sig på at bringe denne uautoriserede adgang, brug, kopiering eller videregivelse til ophør og skal yde enhver sådan form for rimelig bistand, som den anden Part måtte anmode om i den forbindelse.

22. Reference brug
22.1 Efter Parternes indgåelse af aftale, hvorefter Leverandøren skal levere Ydelser til Kunden, er Leverandøren berettiget til i referencesammenhæng, på sin hjemmeside og relevante markedsføringsmaterialer at bruge Kundens navn og logo. Udfærdigelse af en egentlig referencehistorie kræver Kundens medvirken og godkendelse i det enkelte tilfælde.

23. Lovvalg og værneting
23.1 Disse Generelle Vilkår samt aftaler mellem Parterne reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil, dog med undtagelse af (i) eventuelle lovvalgsregler og (ii) FN’s konvention om aftaler om internationale køb af løsøre (“CISG”), som ikke finder anvendelse.
23.2 Enhver tvist mellem Kunden og Leverandøren skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive direktører, som vil søge at løse tvisten i fællesskab. Hvis en Part skønner, at Parternes direktører er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for og afgøres af Retten i Glostrup.