ESG - en del af ESRS og CSRD

ESRS er forkortelsen for "European Sustainability Reporting Standards". Det er den standard for bæredygtighedsrapportering, der gælder for alle de virksomheder, der er omfattet af EUs Corporate Sustainability Reporting Directive; forkortet CSRD.

ESG-rapportering er den proces, hvor jeres virksomhed rapporterer på standarden beskrevet i ESRS. ESRS bruger begrebet ”dobbelt væsentlighed” og beskriver den analyse, I skal gennemgå for at finde de områder, der er væsentlige for jeres virksomhed.

Se filmen med Jesper Esman fra ROESGAARD Revision og bliv klogere på dobbelt væsentlighedsanalyse, de mange forkortelser samt hvordan I kan bruge ESG-rapportering strategisk. 

ESG-rapportering i praksis

ERP med bæredygtighedsmodul

Rapportering på E (Environment), S (Social) og G (Governance) er omfattende. 

Jeres Business Central ERP indeholder mange informationer, der kan lette arbejdet med klimaregnskabet; E - Environment. 

Sustainability-modulet til Business Central giver dog mulighed for at registrere og rapportere om et bredt spektrum af bæredygtighedsoplysninger, som omfatter både kvalitative og kvantitative aspekter og fremadrettede og retrospektive data. 

Læs mere om Sustainability-modulet (video med Guldstrand på vej)

image

Automatiseret klimaregnskab med AI

Med AI til Business Central kan I få bygget klimaregnskabet på få timer. Klimaregnskabet er en opgørelse over virksomhedens klimaftryk; udledning af CO2 og andre drivhusgasser (CO2e), der opstår som følge af jeres aktiviteter.

Hvis I har Business Central Online som ERP-løsning, så kan I installere en AI-App, der scanner jeres løsning for relevante miljødata blandt indlæste dokumenter, fakturaer, mm.

App'en (med navnet BeWo) beregner jeres emissionsdata inden for Scope 1, 2 og 3 jf GHG-protokollen - læs mere i ESRS E1-kassen nedenfor. 

image

Brug PIM til ESG og vær klar til DPP

PIM, Product Information Management, bruges til at strukturere, forædle og berige produktdata. Med integration til fx. GS1 eller byggebasen kan I sikre præcise Co2-data på jeres produkter. 

DPP, Det Digitale Produktpas, er et dokument, der skal følge produktet i hele dets livscyklus. Et dokument, der i nogle tilfælde skal understøtte hundredvis af nye datapunkter. Her bliver PIM en kærkommen hjælp. 

ESG eller ej, så er en PIM-løsning en stærk tillægsløsning, hvis I har mange (+1000) produktlinjer i jeres portefølje.

Saml og visualiser ESG-data med BI

ESG handler dog ikke længere udelukkende om klima og klimaforandringer. Data inden for S (Social) og G (Governance) skal ofte findes i andre datakilder, fx løn- og HR-system eller ShopFloor- og lagersystemer.

Data kan også komme fra Excel-ark, der uploades til en FTP-server. Eksterne datakilder kan også føde data til ESG-rapporten, fx offentlige data fra datavejviser.dk.

Fælles for kilderne er, at data kan samles i en BI-løsning, der kan levere det rette output til ESG-rapporten. Herefter kan I nemt dele jeres præcise ESG-data og overblik med kunder, leverandører og revision.

BI til ESG

Forecast bæredygtighedsindsatserne

Solver x BeWo

ESG-rapportering ifølge ESRS

ESRS 1: Generelle krav

I skal beskrive jeres ledelsesstruktur, og hvordan arbejdet med bæredygtighed er forankret i jeres virksomhed (governance).

ESRS 2: Generelle oplysninger

Strategi, forretningsmodel, værdikæde og markedsposition. Vigtigste interessenter. Topledelsens kompetencer inden for bæredygtighed og due diligence på bæredygtighedsområdet mv.

ESRS E1: Klimaforandringer

Standarden kræver, at I oplyser om jeres udledninger på scope 1, 2 og 3 – altså både jeres egen produktion og køb af energi (scope 1 og 2) og det energiforbrug, der er medgået til jeres køb af råvarer, transport og ved brugen af slutproduktet m.v. (scope 3). Kravene dækker de områder, der er fastlagt i Green House Gas (GHG) protokollen.

ESRS E2: Forurening

Her skal I både oplyse om jeres forurening af luft, vand og jord og jeres anvendelse af særligt kritiske stoffer.

ESRS E3: Vand- og havressourcer

I skal beskrive jeres forbrug af vand, udledninger og helt generelt hvordan I forvalter jeres vandforbrug. Desuden omfatter det jeres arbejde for at beskytte og genoprette havmiljøet.

ESRS E4: Biodiversitet

Oplysningerne om biodiversitet og økosystemer skal beskrive om/hvordan jeres virksomhed påvirker biodiversiteten og økosystemerne samt hvordan I respekterer dyre- og plantelivet.

ESRS E5: Cirkulær økonomi

Oplysningerne om ressourcer og cirkulær økonomi skal beskrive jeres brug af ressourcer, affald samt hvordan jeres forretning og produkter indgår i en cirkulær økonomi.

ESRS S1: Egne medarbejdere

Oplysningerne omfatter både de klassiske informationer om antallet af ansatte, men også en række nye områder der skal give et billede af medarbejderens ansættelsesforhold og rettigheder; Diversitet, løn, social beskyttelse, personer med handicap, social protection mv. 

ESRS S2: Ansatte i værdikæden

I skal beskrive, om – og hvordan – arbejdsforholdene og jeres påvirkning på medarbejderne i værdikæden har haft indflydelse på jeres valg af strategi og forretningsmodel.

ESRS S3: Omgivne samfund

I skal beskrive, om – og hvordan – forholdene for de omgivne samfund og respekten for menneskerettighederne har haft indflydelse på jeres valg af strategi og forretningsmodel.

ESRS S4: Forbrugere og slut-brugere

Beskrivelsen skal give en forståelse af væsentlige påvirkninger på forbrugere og slutbrugere. Dette omfatter eksempelvis påvirkningen af deres helbred, sikkerhed, privatliv samt beskyttelse af børn og mod diskrimination.

ESRS G1 : God forretningsskik

Oplysningerne om jeres forretningsskik skal give en forståelse for jeres kultur og etiske retningslinjer. Beskrivelser skal blandt andet omfatte sammensætningen af jeres ledelse og deres roller. Desuden skal det omfatte specifikke oplysninger om jeres indsatser mod korruption og bestikkelse.

Stærke apps til ESG-rapporteringen

BeWo - Co2-beregner repeat

Scan Business Central med AI og få et komplet klimaregnskab i løbet af få timer.

Læs mere chevron_right

PIM - præcise data archive

Håndter præcise udledningsdata på jeres produkter - og bliv klar til Det Digitale Produktpas.

Læs mere chevron_right

Power BI - ESG-data pie_chart

Del ESG-data nemt med jeres kunder - og lav rapporten hurtigt og spar penge på revisor.

Læs mere chevron_right

Solver - ESG-forecast bubble_chart

Forecast jeres ESG-data, så I kan se og kommunikere jeres indsatser ift. bæredygtighed. 

Læs mere chevron_right

Vil I høre mere?

Book en uforpligtende snak med en IT-forretningskonsulent

FAQ om ESG-rapportering

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd: 

  • (E)nvironment
    Miljø- og klimamæssige forhold, fx CO2-udledninger, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer, og cirkulær økonomi.
  • (S)ocial
    Sociale forhold, fx arbejdsforhold for din egen arbejdsstyrke og arbejdstagere i din værdikæde, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere.
  • (G)overnance
    Forhold inden for virksomhedsadfærd, fx, virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.

Hvorfor skal vi arbejde med ESG-rapportering?

Større virksomheder er underlagt lovkrav herom. Selvom ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder ikke direkte bliver ramt af kravene fra EU, er det alligevel en god idé at være opmærksom på standarderne og de specifikke krav, der stilles, da stadigt flere store virksomheder stiller større og større krav til deres værdikæde om rapportering af bæredygtighed. De nye krav er gældende for regnskabsår, som begynder:

1. januar 2024: Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.
1. januar 2025: Børsnoterede (regnskabsklasse D) og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C) med +250 ansatte.
1. januar 2026: Små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.

Hvorfor rapportere, hvis vi ikke er ramt af lovkrav?

Små- og mellemstore virksomheder vil i stigende grad opleve, at samarbejdspartnere stiller krav til ESG-rapportering. Desuden er ESG-dagsordenen blevet et konkurrenceparameter. Det gælder ikke kun i forhold til kunder, men også i forhold til at tiltrække og fastholdelse medarbejdere.

”Der er mange medarbejdere, der synes dette er en spændende og meningsgivende del af branchen, og som gerne vil være med til at løfte den på en ny måde. I en tid, hvor det til tider kan være svært at tiltrække de rigtige kompetencer, oplever vi, at det er blevet en konkurrencefordel,” fortæller Head of Consulting hos ROESGAARD Revision, Jesper Esman, og tilføjer, at det også samtidig er en mulighed for virksomheder til at positionere sig i forhold til andre. 

Undersøgelser viser, at op mod 60% af forbrugerne vil ændre købsvaner for at sænke deres CO2-aftryk. (IBM og NRF; National Retail Federation).